Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Verkoop geschiedt in euro’s met 23% commissie en 2,00 euro kavelgeld voor ieder gekocht kavel. Voor de Kunst en Curiosaveiling geldt een commissie van 25% en 2,00 euro kavelgeld voor ieder gekocht kavel. Verkoop via ons live bid-systeem wordt in alle gevallen met 3% extra belast.
 2. Kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. Bij een gelijk bod wordt het betreffende kavel toegewezen aan de eerst ontvangen bieding.
 3. Veiling vindt plaats onder de volgende staffel: verhoging tot 40 euro met 2 of 3 euro, van 40 tot 100 euro met 5 euro, van 100 tot 300 euro met 10 euro, van 300 tot 500 euro met 20 euro, van 500 tot 1000 euro met 50 euro en boven de 1000 euro verhoging met 100 euro. De veilingmeester is gerechtigd van deze bedragen af tewijken. MPO/ Heritage Auctions Europe is gerechtigd om bedragen die bij schriftelijke biedingen worden opgegeven en die niet binnen deze staffel vallen, naar boven af te ronden. Voor inzetprijzen die worden omschreven als ‘bod’ geldt een minimumprijs van 5 euro. Biedingen onder de inzet worden niet geaccepteerd.
 4. Tijdens en na de veiling kunnen de gekochte kavels door de koper worden meegenomen. Dit kan na directe betaling (contant of PIN). Betaling met creditcard of PayPal is ook mogelijk; de veilinghouder rekent hiervoor 3% toeslag. MPO/ Heritage Auctions Europe accepteert geen cheques.
 5. Kavels welke niet tijdens of na de veiling zijn afgehaald, worden door de veilinghouder opgeslagen. Kosten en risico hiervan zijn voor rekening van de koper. De kavels worden aan de koper toegestuurd (op verzoek aangetekend) na betaling van het volledige bedrag, dat uiterlijk 10 dagen na de veiling dient te zijn voldaan. Het versturen van gekochte kavels per (aangetekende) post is voor risico van de koper.
 6. Alle betalingen dienen prompt dan wel binnen de overeengekomen termijn te geschieden. Indien de koper in gebreke blijft is deze een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd, zonder dat enige kennisgeving daartoe vereist is. Ten laste van de koper komen alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die genomen moeten worden ter inning van het verschuldigde bedrag.
 7. Bij twijfel over de hoogst biedende kan de veilingmeester besluiten de koop al dan niet weer in bieding te brengen.
 8. Het eigendomsrecht van de kavels gaat over op de koper na betaling, het risico bij toeslag.
 9. De veilinghouder behoudt zich het recht voor om toewijzing van kavels aan of toegang van de veiling door ongewenste personen te weigeren.
 10. De veilinghouder is gerechtigd van de volgorde der kavelnummers af te wijken, kavels niet ter veiling te brengen of vergissingen (bieding/toeslag) tijdens de veiling te herstellen. Tevens is de veilinghouder gerechtigd kavels bijeen te voegen of te splitsen.
 11. Alle kavels worden verkocht zoals deze tijdens de kijkdagen ter tafel worden gebracht. Echtheid der losse nummers (mits het kavel niet meer dan 2 stuks bevat) wordt gegarandeerd. Voor kavels losse nummers met niet meer dan 2 stuks met de vermelding ‘postfris’ of ‘prachtexemplaar’ geldt een reclametermijn van 14 dagen. Bij nodig gebleken keuring kan deze termijn worden verlengd. Zegels en/of munten dienen bij reclame in dezelfde staat te worden geretourneerd als bij koop.
 12. De kwaliteit der kavels is naar beste weten omschreven. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor fouten in de catalogus of foutieve omschrijving van de inzender.
 13. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te kopen. Hij of zij kan zich niet beroepen op zijn of haar lastgever.
 14. Schriftelijke bieders dienen hun bod in hele Euro´s op te geven en rekening te houden met de verhogingen zoals omschreven in punt 3. Toewijzing van kavels aan schriftelijke bieders zal geschieden op basis van het op één na hoogste bod.
 15. Wanneer in de kavelomschrijving ‘merendeels postfris’, ‘merendeels pr.ex.’ of ‘merendeels fr.’ wordt vermeld, wordt het merendeel van de cataloguswaarde bedoeld.
 16. Alle geschillen voor, tijdens of na de veiling worden beslist door een aanwezige toezichthouder. Alle partijen zijn aan diens/haar uitspraak onderworpen.
 17. Indien een koper verzuimt aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, kan de veilinghouder besluiten het verkochte opnieuw ter veiling te brengen. De veilinghouder is niet verplicht om de in gebreke blijvende koper op welke manier dan ook in kennis te stellen van de nieuwe verkoop. Eventuele kosten komen voor rekening van de in gebreke blijvende koper, terwijl eventuele meeropbrengsten ten goede komen aan de inzender.
 18. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd. 15/11/1999 onder nr. 383/1999.